ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NR ZP.2.2023 – Dostawa sprzętów niezbędnych do wdrożenia w przedsiębiorstwie Hydrobud Kielczyk Spółka Jawna innowacyjnych usług II

Polska-Białystok: Maszyny i sprzęt budowlany

2023/S 139-445659

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: HYDROBUD Kielczyk Spółka Jawna
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 050040897
Adres pocztowy: Palmowa 22a
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-795
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Dołkin
E-mail: zamowienia@hydrobud.bialystok.pl
Tel.: +48 856760539
Faks: +48 856752495
Adresy internetowe:
Główny adres: www.hydrobud.bialystok.pl
Adres profilu nabywcy: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-74638fbf-248b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-74638fbf-248b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-74638fbf-248b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Zamawiający Inny – Art. 4 pkt. 2) – inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

I.5)Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętów niezbędnych do wdrożenia w przedsiębiorstwie Hydrobud Kielczyk Spółka Jawna innowacyjnych usług II

Numer referencyjny: ZP.2.2023

II.1.2)Główny kod CPV

43300000 Maszyny i sprzęt budowlany

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa niezbędnych maszyn i urządzeń w postaci dostawy wibromłotu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ – Specyfikacje techniczne. 3. Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy został wskazany we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

43260000 Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze

42420000 Łopatki, szufle, łyżki i chwytaki do dźwigów lub koparek

43311000 Urządzenia do wbijania pali

43132100 Maszyny do wierceń

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Białystok. Miejsce dostawy – Kolonia Koplany 33, 16-061 Kolonia Koplany

II.2.4)Opis zamówienia:

Wibromłot z chwytem bocznym i systemem bezwibracyjnego startu/zatrzymania do podstawowych zadań zakupionego sprzętu należeć będą prace przy pogrążaniu ścianek szczelnych, wykonywaniu palowań i palisad. Ze względu na charakter prowadzonych prac, które często odbywają się w trudnym terenie, na brzegach zbiorników, cieków wodnych, kanałów, niezwykle ważna jest możliwość pracy urządzenia z platformy charakteryzującej się wysoką mobilnością i dzielnością terenową. Takie cechy łączy w sobie koparka gąsienicowa, na której planujemy instalację wibromłota. Nasze prace odbywają się często również przy ograniczonej przestrzeni w górę (obiekty zadaszone, roboty wykonywane pod mostami) priorytetową cechą zakupionego urządzenia winna być możliwość uchwycenia pogrążanych przedmiotów z boku, a nie jedynie, jak w przypadku tradycyjnych urządzeń tego typu, z góry. Zamawiany przedmiot powinien również umożliwiać bezwibracyjny start i zatrzymanie, celem nienarażania obiektów budowlanych, skarp i środowiska na niekorzystne drgania w nieoptymalnym zakresie częstotliwości. Zakup urządzenia współfinansowany zostanie z Funduszy Norweskich. Wibromłot powinien być fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2023, dopuszczony do użytkowania na terenie Unii Europejskiej. Oczekujemy dostawy urządzenia do miejscowości Kolonia Koplany pod adres Kolonia Koplany 33, 16-061 Juchnowiec Kościelny, gdzie nastąpi instalacja wibromłota na wskazanej platformie wraz z pełną konfiguracją i kalibracją systemów. Odbiór końcowy po instalacji pod ww. adresem nastąpi w obecności przedstawiciela firmy Hydrobud Kielczyk. Sp.j. Do przedmiotu zamówienia należy dostarczyć instrukcję w języku polskim oraz stosowne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania na terenie Unii Europejskiej oraz jego deklarowane cechy i właściwości. Szkolenie operatora nastąpi w dniu odbioru pod wymienionym wyżej adresem. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia funkcjonowania autoryzowanego serwisu, wyposażonego w samochody z narzędziami do przeglądów gwarancyjnych, diagnostyki i napraw polowych. Wykonawca winien zapewnić możliwość porozumienia się z serwisem telefonicznie w języku polskim oraz mailowo, w godzinach 8:00- 15:00 we wszystkie robocze dni tygodnia. Czas reakcji serwisu nie będzie dłuższy niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. Poprzez czas reakcji należy rozumieć czas przystąpienia do naprawy liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia przez serwis Wykonawcy. Zgłaszanie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie po ich ujawnieniu w formie pisemnej, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ – Specyfikacje techniczne

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji dostawy (T) / Waga: 20%

Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja jakości (G) / Waga: 20%

Cena – Waga: 60%

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 90

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Zamawiający informuje, że zamierza zrealizować zamówienie przy udziale środków pochodzących z projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy Hydrobud Kielczyk Spółka Jawna poprzez wdrożenie innowacyjnych usług” z Programu: „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający określa warunki w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących: Załącznik nr 6 do SWZ. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 PZP oraz wskazanym wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:

W ocenie Zamawiającego, będącej wynikiem wnikliwej analizy całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych towarzyszących rozpatrywanemu zamówieniu, w istocie zachodzi pilna potrzeba udzielenia tego zamówienia, przy czym skrócenie terminu składnia ofert w odnośnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest całkowicie uzasadnione. Tym samym, za spełnione należy uznać przesłanki, od których zależy możliwość skorzystania z uprawnienia do skrócenia terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie ww. zadania. Szczegółowe uzasadnienie skrócenia terminu składnia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znajduje się w odrębnym dokumencie stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 03/08/2023

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 01/10/2023

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 03/08/2023

Czas lokalny: 09:30

Miejsce:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-74638fbf-248b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Urząd zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 4. Odwołaniewnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, 2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ istotnych warunków zamówienia wnosi się: 3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się: 4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Białymstoku. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 33.6. Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/07/2023

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ Dostawa sprzętów II 21.07.2023

Załącznik nr 1 do SWZ – Wibromłot

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SWZ – JEDZ

Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji

Załącznik nr 6 do SWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia

Załącznik nr 8 do SWZ – Uzasadnienie skrócenia terminu