INFORMACJA DOTYCZĄCA UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) w postępowaniu pn.: „Dostawa sprzętów niezbędnych do wdrożenia w przedsiębiorstwie Hydrobud Kielczyk Spółka Jawna innowacyjnych usług” – CZĘŚĆ I

        Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) pn.: „Dostawa sprzętów niezbędnych do wdrożenia w przedsiębiorstwie Hydrobud Kielczyk Spółka Jawna innowacyjnych usług” w zakresie obejmującym CZĘŚĆ I zamówienia,  mając na względzie treść art. 260 ust. 2 w zw. z art. 255 pkt. 2) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Informacja dotycząca unieważnienia postępowania w części I