„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Rola Funduszy Norweskich i Funduszy EOG


Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.


Priorytety na ten okres to:

  • innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
  • integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
  • środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  • kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
  • sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Informacja o projekcie


HYDROBUD KIELCZYK SPÓŁKA JAWNA otrzymała wsparcie i realizuje projekt „Zwiększenie konkurencyjności firmy Hydrobud Kielczyk Spółka Jawna poprzez wdrożenie innowacyjnych usług” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Hydrobud prowadzącego działalność w obszarze wód śródlądowych poprzez wdrożenie nowych usług opartych o innowacyjną technologię bezrezonansowego pogrążania profili/pali/rur/grodzic. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca zaoferuje odbiorcom wymienione poniżej usługi:

  • pogrążanie grodzic o masie do 2800kg i długości do 16m
  • pogrążanie dwuteowników 180-500mm o masie do 2800kg i długości do 16m
  • pogrążanie pali drewnianych Ø120-420mm o masie do 2800kg i długości do 16m
  • pogrążanie rur i profili okrągłych Ø 90 – 762 mm o masie do 2800kg i długości do 16m

Wartość projektu:
2 697 882,00 PLN
Wartość dofinansowania:
1 535 380,00 PLN
Informacje na temat Funduszy Norweskich i EOG:
www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org