PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA

      

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) w postępowaniu pn.: „Dostawa sprzętów niezbędnych do wdrożenia w przedsiębiorstwie Hydrobud Kielczyk Spółka Jawna innowacyjnych usług” – CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) w postępowaniu pn.: „Dostawa sprzętów niezbędnych do wdrożenia w przedsiębiorstwie Hydrobud Kielczyk Spółka Jawna innowacyjnych usług” – w zakresie obejmującym część II zamówienia – na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1710) informuję o otrzymanych wnioskach w sprawie wyjaśnienia treści SWZ i udzielonych na nie wyjaśnieniach. Treść pytań Wykonawców w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajduje się poniżej w opublikowanych załącznikach.

Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia 22.06.2023

SWZ Dostawa sprzetów – aktualizacja 22.06.2023

Załacznik nr 6B do SWZ Wzór umowy – aktualizacja 22.06.2023