INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w zakresie obejmującym część III zamówienia

Działając na podstawie 253 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)  Zamawiający – HYDROBUD Kielczyk Spółka Jawna, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień pn.: „Dostawa sprzętów niezbędnych do wdrożenia w przedsiębiorstwie Hydrobud Kielczyk Spółka Jawna innowacyjnych usług” w zakresie obejmującym część III zamówienia

Zawiadomienie o wyborze – III część