Wykonujemy:

 1. Remonty, budowy obiektów hydrotechnicznych i melioracyjnych (jazów, zbiorników retencyjnych, progów piętrzących, śluz, zapór, przepompowni, budowle gabionowe, pomosty drewniane, mola, wieże do skoków).
 2. Budowy i remonty obiektów inżynierskich drogowych i kolejowych (mostów, wiaduktów, tuneli, przepustów, estakad).
 3. Roboty podwodne (betonowanie, cięcie i spawanie, odmulanie eżektorem powietrznym i wodnym, rozkładanie geowłókniny jako umocnienie dna, narzuty kamienne w gabionach i luzem, wycinanie pali).
 4. Renowacja i rewaloryzacja budowli zabytkowych (obiekty murowane, betonowe, drewniane - sakralne i świeckie).
 5. Roboty palowe i umocnienia wykopów (wbijanie pali drewnianych, żelbetowych, wykonywanie ścianek szczelnych stalowych i plastikowych, ścianki berlińskie, gwoździowanie gruntu).
 6. Wzmocnienia gruntu pod budynkami, nasypów poprzez iniekcję zaczynami cementowymi oraz żywicami poliuretanowymi.
 7. Wzmocnienie budowli poprzez przyklejenie dodatkowego zbrojenia (stalowego lub z włókien węglowych i innych).
 8. Iniekcje nisko- i wysokociśnieniowe elementów betonowych, murów ceglanych.
 9. Ekspertyzy nad- i podwodne budowli inżynierskich (jazów, zapór, mostów etc.)

 

               Dzięki unijnemu wsparciu, na projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-055/11 pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa HYDROBUD poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i wprowadzenie nowatorskich usług geotechnicznych” objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.02-20-055/11-00 z dnia 29.08.2012r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa, nasza oferta rozszerzyła się o poniższe pozycje:

 

 1. Cięcie obiektów wykonywanych z żelbetu pod wodą
 2. Cięcie obiektów wykonywanych z betonu pod wodą
 3. Cięcie obiektów wykonywanych z drewna pod wodą
 4. Cięcie obiektów wykonywanych z kamienia pod wodą
 5. Wykonywanie otworów o średnicy do 650 mm pod wodą
 6. Wykonywanie prac wyburzeniowych pod wodą
 7. Wbijanie pali i ścianek typu Larsen o wysokości do 12m na terenie trudnym (roboty palowe)
 8. Wykonywanie zbiornikówJaz w Babkach Gąseckich

Most we Wścieklicach

Molo z wieżą w Olecku