HYDROBUD KIELCZYK SPÓŁKA JAWNA uzyskała wsparcie unijne na projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-055/11 pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa HYDROBUD poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i wprowadzenie nowatorskich usług geotechnicznych” objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.02-20-055/11-00 z dnia 29.08.2012r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do utworzenia miejsc pracy oraz powstania nowych usług w skali kraju i regionu.